Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Argus Europe Fertilizer 2019

Οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και έρευνας του κλάδου των λιπασμάτων συναντήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Argus Europe Fertilizer στη Μάλτα στις 16 -18 Οκτωβρίου 2019.


Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κλάδου των λιπασμάτων, της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας, και διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών συνδέσμων είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν  για τις επιστημονικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις, καθώς και τις εμπορικές εφαρμογές που αναπτύσσονται στον κλάδο των λιπασμάτων. Παράλληλα υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις δικτύωσης και ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών, αφού το συνέδριο αποτέλεσε πόλο έλξης για περισσότερους από 700 συμμετέχοντες.


Ο ΣΠΕΛ Υποστηρικτικός Φορέας του Συνεδρίου


Ο ΣΠΕΛ επίσημος προσκεκλημένος των διοργανωτών και υποστηρικτικός φορέας της διοργάνωσης συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου παρουσιάζοντας τις τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα στον κλάδο των λιπασμάτων και της θρέψης των φυτών. Αντίστοιχη ισχυρή ήταν και η παρουσία των μελών του ΣΠΕΛ.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι νέες εξελίξεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και νέων προϊόντων λίπανσης προσανατολισμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και στις ανάγκες θρέψης των καλλιεργειών. Εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Λιπασμάτων, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ανόργανων Λιπασμάτων, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Οργανοανόργανων Λιπασμάτων, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοδιεγερτών, καθώς και εθνικών συνδέσμων παρουσίασαν τα οφέλη της συνδυασμένης χρήσης των προϊόντων λίπανσης στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, με ταυτόχρονη προστασία των φυσικών πόρων. Η συνεργασία όλων αυτών των συνδέσμων αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και κρίθηκε αναγκαία για την ανάδειξη του ρόλου των προϊόντων λίπανσης στην αύξηση της αξίας της παραγωγής και της γονιμότητας των εδαφών. Παράλληλα συζητήθηκαν οι μελλοντικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν όλοι οι σύνδεσμοι για την εκπαίδευση των αγροτών και την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.
Έμφαση δόθηκε στις βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές, στις νέες τεχνολογίες και στις καινοτομίες που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της γεωργίας της γνώσης, καθώς και στις πρωτοβουλίες που απαιτείται να αναπτύξει ο κλάδος των λιπασμάτων τα επόμενα χρόνια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της γεωργίας.


Το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να αναπτυχθεί ο Κλάδος των Λιπασμάτων


Παγκόσμια, η γεωργία βρίσκεται σε μια κομβική χρονική στιγμή που οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις συνεχώς αυξάνονται, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ηπείρων. Οι τάσεις που αναπτύσσονται σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, εμπορικό, καταναλωτικό και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στον παγκόσμιο πληθυσμό. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων για την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο ρυθμός της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης επιβραδύνεται. Αντίστοιχα, νέες πολιτικές και εμπορικές πρακτικές επηρεάζουν σημαντικά την πορεία της παγκόσμιας γεωργίας και κατ’ επέκταση τη βιομηχανία τροφίμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι εμπορικές πολιτικές αλλάζουν, επηρεάζοντας όλη την αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα. Στην Κίνα ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι διατροφικές συστάσεις και  προτιμήσεις με βάση τους παγκόσμιους οργανισμούς μεταβάλλονται και επαναπροσδιορίζονται. Στην Ευρώπη ο σύγχρονος καταναλωτής έχει στραφεί στην αναζήτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και αναμένεται έντονα ότι ο ευρωπαίος πολίτης θα θέλει τα επόμενα χρόνια να γνωρίζει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πριν επιλέξει το τρόφιμο που θα καταναλώσει. Παράλληλα, η έντονη τεχνολογική ανάπτυξη επιτρέπει την άμεση διάδοση της πληροφορίας μεταβάλλοντας τα παραδοσιακά μοντέλα εμπορίας και κοινωνικής/καταναλωτικής συμπεριφοράς. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου οι εμπλεκόμενοι στην αγροδιατροφική αλυσίδα καλούνται να αναπτύξουν νέες στρατηγικές και πρωτοβουλίες.   
Γενικευμένες λύσεις στον τομέα της θρέψης φυτών δεν υπάρχουν. Η ανάπτυξη του «τέλειου λιπάσματος» ή της «τέλειας σύστασης στη θρέψη» αποτελεί μια σύνθετη εξίσωση. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή των θρεπτικών στοιχείων στο φυτό στην κατάλληλη ποσότητα και την κατάλληλη χρονική στιγμή, για την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής, με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για την επίτευξη όμως αυτού του στόχου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και συνδυασμός πολλών παραμέτρων, όπως τα ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, η ενεργοποίηση του δυναμικού των καλλιεργειών, ο περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των αγροτών και η ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή. Και όλα αυτά μέσα από την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα ολόκληρης της αλυσίδας του αγροδιατροφικού τομέα και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος των λιπασμάτων φαίνεται ότι μετασχηματίζεται.
Η βέλτιστη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων και η αύξηση της αποδοτικότητας των προϊόντων λίπανσης αποτελεί σήμερα τη βασική προτεραιότητα του κλάδου των λιπασμάτων.
Οι βασικές αρχές της ορθολογικής λίπανσης, οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα έδαφος- φυτό, η επίδραση των μικροβιακών κοινοτήτων, το δυναμικό παραγωγής των καλλιεργειών, σε συνδυασμό με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις βέλτιστες αγρονομικές πρακτικές είναι απαραίτητο να αποκωδικοποιηθούν, να συνδυαστούν και να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο.
Ο κλάδος των λιπασμάτων, επενδύοντας στην έρευνα και στην καινοτομία, κινείται προς την κατεύθυνση της ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης της θρέψης των φυτών, αναπτύσσοντας αειφορικές λύσεις με βάση την επιστημονική γνώση και την πρακτική εμπειρία.


Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός των Λιπασμάτων
Στο συνέδριο του Argus Europe Fertilizer  πραγματοποιήθηκε επίσης και εκτενής αναφορά στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό των Λιπασμάτων. Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράστηκαν για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, αφού ήδη εντοπίζονται σοβαρές καθυστερήσεις στην προετοιμασία των διοικητικών δομών των κρατών μελών, καθώς και στην παροχή διευκρινίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο επισήμανσης, ανάλυσης και αξιολόγησης των προϊόντων λίπανσης με σήμα CE. Έντονες ανησυχίες εκφράστηκαν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο Νέος Κανονισμός στο κόστος των λιπασμάτων και στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ επισημάνθηκε ότι ο χρόνος περνάει και δεν είναι έτοιμα τα εθνικά νομοθετικά πλαίσια, που θα εξασφαλίσουν την κυκλοφορία των εθνικών λιπασμάτων, παράλληλα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ο κλάδος των λιπασμάτων βρίσκεται σε αναμονή και προσπαθεί να προετοιμαστεί για τις επικείμενες αλλαγές, ωστόσο υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο διαδικασιών και δομών πριν την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη αβεβαιότητα.


Στην Κωνσταντινούπολη το επόμενο Συνέδριο του Argus Europe Fertilizer
Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Argus Europe Fertilizer αποτελεί μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις του κλάδου των λιπασμάτων, αφού για πάνω από 30 χρόνια, καταφέρνει να συνδυάζει την παρουσίαση και ανάδειξη των επιστημονικών, τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων στον κλάδο της θρέψης φυτών και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά στην Κωνσταντινούπολη.

Αντίστοιχο δημοσίευμα μπορείτε να δείτε εδώ