Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

2015 Παγκόσμιο Έτος Εδάφους

Tο 2015 ορίστηκε από την 68η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμιο Έτος Εδάφους (A/ RES/68/232).
Την προώθηση του Παγκόσμιου Έτους Εδάφους 2015 ανέλαβε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ενώ συστρατεύτηκαν για αυτό το σκοπό Διεθνείς οργανισμοί προστασίας των εδαφών, Οργανώσεις Καταπολέμησης της Ερημοποίησης των Εδαφών, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, πολιτικές ηγεσίες, καθώς και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.


Ο σκοπός του Παγκόσμιου Έτους Εδάφους 2015 είναι η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση της σημασίας του εδάφους για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και για τη διασφάλιση των βασικών λειτουργιών του οικοσυστήματος.

Πιο συγκεκριμένα οι ειδικοί στόχοι του Παγκόσμιου Έτους Εδάφους 2015 είναι:

  • Αύξηση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και αυτών που συμμετέχουν στα κέντρα λήψεων αποφάσεων για τη μεγάλη σημασία και τη σύνδεση της ποιότητας των εδαφών με την ανθρώπινη ζωή.
  • Εκπαίδευση των πολιτών για το ρόλο που διαδραματίζουν οι εδαφικοί πόροι στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, την κλιματική αλλαγή, την ισορροπία του οικοσυστήματος, τη φτώχεια και την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Υποστήριξη αποτελεσματικών πολιτικών και δράσεων για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων
  • Προώθηση επενδύσεων και κεφαλαίων για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών από διαφορετικές καλλιεργητικές χρήσης γης
  • Ενίσχυση των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων για την Αειφορική Ανάπτυξη
  • Συλλογή εδαφικών δεδομένων για την παρακολούθηση της χρήσης και της διαχείρισης των εδαφικών πόρων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Έτους Εδάφους 2015 έχουν προγραμματιστεί ένα σύνολο εκδηλώσεων, συνεδρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών παγκοσμίως για την επίτευξη των στόχων του.

Food and Agriculture Organization of the United Nations