Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Τροποποιήθηκαν οι περιορισμοί στη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στις ευπρόσβλητες και στις μη ευπρόσβλητες περιοχές

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (φύλλο 2359Β/3.11.2015), τροποποιήθηκε η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (φύλλο 1709/17.08.2015). Με την τροποποίηση, γενικά η απαγόρευση περιορίζεται μόνο για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευπρόσβλητες από νιτρορρύπανση ζώνες. Επιπλέον, με την τροποποίηση προστίθενται αρκετές ακόμα περιπτώσεις που εξαιρούνται του περιορισμού.

 

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση επιτρέπεται η χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 1 Φεβρουαρίου στις μη ευπρόσβλητες περιοχές στις καλλιέργειες, με βάση πάντα τις αρχές της ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων.

Επίσης στις ευπρόσβλητες περιοχές επιτρέπεται η ορθολογική χρήση της αζωτούχο λίπανσης:
Α. σε εγκατεστημένες καλλιέργειες χειμερινών κηπευτικών ή ανθοκομικών ειδών στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά
Β. στις καλλιέργειες υπό κάλυψη
Γ. στην ελιά και στο αμπέλι έως 7 μονάδες Αζώτου ανά στρέμμα
Δ. στα χειμερινά σιτηρά στη βασική λίπανση έως 6 μονάδες Αζώτου ανά στρέμμα
Ε. στη βασική λίπανση, για όσες καλλιέργειες απαιτείται, με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο σε οποιαδήποτε αναλογία. Επιτρέπεται η ορθολογική χρήση ουρίας, θεϊκής αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν αναστολείς – παρεμποδιστές κ.α.  
Το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ