Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Νέος Κανονισμός των Λιπασμάτων της ΕΕ

Ο νέος κανονισμός των λιπασμάτων της ΕΕ, που περιλαμβάνει τη θέσπιση νέων κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανση στην ΕΕ, ήδη βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ψήφισή του από το Ευρωκοινοβούλιο. Συγκεκριμένα η έγκριση του κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται τους επόμενους μήνες, ενώ προβλέπονται 3 χρόνια ως μεταβατικό χρονικό διάστημα για τη εφαρμογή του.


Η κυριότερη αλλαγή στη φιλοσοφία του νέου σχεδίου, σε σχέση με το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία των λιπασμάτων ΕΚ, είναι ότι βασίζεται στη θεσμοθέτηση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που:
1. προάγει την κυκλική οικονομία και
2. περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν στην αγορά, σε αντίθεση με τον υφιστάμενο κανονισμό που περιλαμβάνει μόνο τα ανόργανα λιπάσματα.
Ως σήμερα όσα λιπάσματα δεν εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΚ 2003/2003), δηλαδή μερικά ανόργανα λιπάσματα, λιπάσματα με παρμποδιστές που δεν είναι ΕΚ, οργανοανόργανα και οργανικά λιπάσματα, οι βιοδιεγέρτες κ.α, κυκλοφορούν στην αγορά με βάση τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Η αναθεώρηση του νέου κανονισμού έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προάγοντας ένα νέο ενιαίο και εναρμονισμένο πλαίσιο. Ωστόσο ο νέος κανονισμός επιτρέπει την κυκλοφορία λιπασμάτων στα κράτη μέλη και με βάση τις εθνικές τους νομοθεσίες.
Συνοπτικά ο νέος κανονισμός εισάγει τα ακόλουθα νέα στοιχεία:
1. Διευρύνει τον ορισμό των προϊόντων λίπανσης, εντάσσοντας στην έννοιά του όλες τις λειτουργίες που διέπουν τη θρέψη των φυτών.
Συγκεκριμένα ως «Προϊόν Λίπανσης» ορίζεται: «κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί σε φυτά ή στη ριζόσφαιρά τους ή σε μανιτάρια ή στη μυκητόσφαιρα τους ή προορίζεται να αποτελέσει αυτή τη ριζόσφαιρα ή μυκητόσφαιρα, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, με σκοπό να παράσχει θρεπτικά στοιχεία στα φυτά ή στα μανιτάρια ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της θρέψης τους»
2. Περιλαμβάνει 7 κατηγορίες για τα προϊόντα λίπανσης, ανάλογα με τη λειτουργία τους, οι οποίες περιλαμβάνουν επιπρόσθετες υποκατηγορίες (Σχήμα 1)
3. Ορίζει κατηγορίες από συστατικά υλικά που μπορούν αποκλειστικά να αποτελούνται τα  προϊόντα λίπανσης.
Υιοθετούνται δηλαδή δυο νέα ακρωνύμια το ΚΛΠ (Κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος) και το ΣΚΥ (Κατηγορίες συστατικών Υλικών), τα οποία αποτελούν τη βάση με την οποία θα χαρακτηρίζονται και θα κατηγοριοποιούνται τα προϊόντα λίπανσης που εντάσσονται στο νέο κανονισμό.
4. Θέτει για κάθε κατηγορία προϊόντος λίπανσης και για κάθε κατηγορία συστατικών υλικών, συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, τόσο ως προς την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, όσο και ως προς τους στόχους της αποδοτικότητας τους στη θρέψη φυτών.
5. Ορίζει διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης των προϊόντων λίπανσης, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται

Ο ΣΠΕΛ από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης του σχεδίου του νέου κανονισμού συμμετείχε στη συζήτηση καταθέτοντας προτάσεις και παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα, υποστηρίζοντας ότι οι κύριες προτεραιότητες της νέας νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να είναι: η ποιότητα των προϊόντων λίπανσης, η σωστή παροχή πληροφοριών στους αγρότες για τη θρέψη των φυτών και η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου κανονισμού, ο ΣΠΕΛ προγραμματίζει την πραγματοποίηση κύκλων σεμιναρίων στα μέλη του για την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους στους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο νέος κανονισμός για την κυκλοφορία των προϊόντων λίπανσης στην ΕΕ.